สมัครง่าย รู้ผลไว ดอกเบี้ยตรงไปตรงมา รถยังมีขับ รับเงินทันที

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
‣ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
‣ มีโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
‣ รถไม่ติดไฟแนนซ์ และเล่มทะเบียนเป็นชื่อของตนเอง

เอกสาร

‣ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
‣ สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง (ที่มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ)
‣ หลักฐานการต่อภาษีรถ
‣ กรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ
‣ ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิรับดอกเบี้ยพิเศษ โดยทางบริษัทจะติดต่อเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ
‣ ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม