สมัครง่าย รู้ผลไว ดอกเบี้ยตรงไปตรงมา รถยังมีขับ รับเงินทันที

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
‣ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
‣ มีโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
‣ มีรถยนต์เป็นชื่อของตนเอง (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี)

เอกสาร

‣ บัตรประจำตัวประขาชนตัวจริงพร้อมสำเนา หรือ
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
‣สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
‣ พ.ร.บ. และ กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ (ถ้ามี ฉบับจริง หรือ สำเนา)
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง (ที่มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ)
หมายเหตุ
‣ ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิรับดอกเบี้ยพิเศษ โดยทางบริษัทจะติดต่อเพื่อนัดหมายเข้ารับบริการ
‣ ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่) ในเวลาทำการก่อน 18.00 น.
‣ เฉพาะรถยี่ห้อที่ให้บริการ ดังนี้ Toyota ,Honda ,Isuzu ,Mizubishi ,Nissan ,Hyundai ,Susuki ,Ford ,Mazda ,Chevrolet ,MG ,Mercedes Benz ,BMW ,Volvo ,Audi ,Mini

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซ่อนรายละเอียดเพิ่มเติม